Nerikes Bikers MC kallar till extra årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte för Nerikes Bikers MC
Datum: torsdag den 25 april
Tid: kl. 18.00
Plats: Idrottens Hus Karlsgatan 28 Örebro

Ärenden att behandla:

Styrelsen kallar till extra årsmöte då felaktiga val till styrelsen för 2024 genomfördes vid ordinarie årsmöte.

Justering av mandatperioden för ledamot Stefan Heidgren som felaktigt blev omvald på två år trots att han har ett år kvar på sin mandatperiod, justeras tillbaka till ett år.
Val av ledamot på 2 år glömdes bort, skall väljas av mötet.
Mötet beräknas ta ca.15 minuter, dagordning bifogas nedan.

Välkomna!

Per Stenegård.
Ordförande Nerikes bikers MC

Dagordning för extra årsmöte för Nerikes Bikers MC

Tid:  torsdagen den 25 april 2024
Plats: Karlsgatan 28  Örebro

Sammankallat av:  NBMC: s styrelse
Kallade: Samtliga medlemmar i Nerikes Bikers MC

Dagordning

§ 1 Mötets öppnade.
§2 Val av ordförande för mötet samt protokollförare för mötet.
§3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.
§4 Fastställande av röstlängd.
§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
§6 Godkännande av dagordning.
§6 Korrigering av val till styrelsen.

Justering av mandatperioden för ledamot Stefan Heidgren som felaktigt blev omvald på två år trots att han har ett år kvar på sin mandatperiod, justeras tillbaka till ett år.

Val av ledamot på två år som missades vid ordinarie årsmöte.
§7 Avslutning.

Share Dela