Stadgar

STADGAR FÖR NERIKES BIKERS MC, f.o.m. 2018.03.03

1. Föreningens namn
Föreningens namn är Nerikes Bikers MC.  (NBMC)
Org.nr. 875002-9079

2. Ändamål
Föreningens ändamål är:

 • att vara en ideell, opolitisk förening
 • att verka för motorcyklismens intresse, och tillvarata sina medlemmars intresse.
 • att ordna gemensamma utflykter, träffar etc.
 • att medverka till en trivsam gemenskap.
 • att främja  trafiksäkerheten.

Klubben är ansluten till Sveriges MotorCyklister (SMC)

3.  Medlemskap

Medlem blir den som ansöker om medlemskap och därefter betalar medlemsavgift.
Medlemsavgift för kommande kalenderår fastställs av årsmötet.

Person som inkommer med ansökan om nytt medlemskap efter den 1 oktober behöver inte förnya avgiften den 1 januari för det följande kalenderåret.

4. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och sju ledamöter.
Ledamöterna är vice ordförande, sekreterare, kassör, samt fyra ledamöter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två ledamöter gör hemställan därom.
Beslut av större betydelse skall fattas vid styrelsemöte.
Beslut fattas genom öppen röstning, om inget annat påkallas.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande, vid jämt rösttal gäller ordförandens röst som avgörande.

Mandatperiod

Ordföranden väljs för ett år
Udda år väljs vice ordförande, sekreterare, samt två ledamöter för två år.
Jämna år väljs kassör, samt två ledamöter för två år.

Styrelseledamot som under mandatperioden önskar avgår ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Styrelsen äger då rätten att utse en ersättare bland de valda ledamöterna om ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare avgår.

5. Styrelsens uppgift

 • att leda föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut.
 • att besluta i alla frågor som icke hänskjutes till årsmötet.
 • att har rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Det åligger styrelsen att utfärda direktiv och instruktioner för dessa.
 • att redovisa och till årsmötet avge årsberättelse över föreningens verksamhet.

Det åligger ordförande

 • att opartiskt leda föreningen och styrelsens möten.
 • att representera föreningen och teckna dess firma.

Det åligger sekreteraren

 • att föra protokoll vid styrelsemöten.
 • att svara för föreningens kansliuppgifter.

Det åligger kassören

 • att förvalta föreningens medel, utföra transaktioner och redovisa föreningens ekonomi och teckna dess firma.
 • att uppgöra slutgiltigt bokslut, som skall vara revisorerna tillhanda minst tre veckor innan årsmötet.
 • att gemensamt med styrelsen söka eventuella bidrag.
 • att svara för medlemsregistret, om styrelsen inte utsett någon annan.

6. Revision

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt granska verksamhetsberättelsen, protokoll från årets styrelsemöten samt årets bokslut som upprättats av kassören.

Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avlämna sin revisionsberättelse, vilket skall innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret.

7. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhet och räkenskap omfattar tiden
f.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

8. Årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte äger årligen rum, tidigast1 februari och senast 31 mars, vid en tidpunkt som beslutas av styrelsen.
Kallelse skall ske skriftligt till medlemmar senast tre veckor innan.

Motioner, förslag till årsmötet ska skriftligen, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast 1 december för förslag gällande stadgeändring, 14 dagar före årsmötet för andra förslag.

Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets och kassaberättelse
 8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse
 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av klubbens medlemmar, samt förslag från styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsinriktning.
 12. Fastställande om eventuella arvoden för styrelseledamöter
 13. Fastställande av budget och medlemsavgift.
 14. Val av ordförande enl. § 4
 15. Val av halva antalet ledamöter enl. § 4. Sekreterare/Kassör väljes, då de är valbara. (vartannat år).
 16. Val av revisorer samt revisorssuppleant (2 + 1)
 17. Val av valberedning (2)
 18. Övriga ärenden. Inga för klubbens bindande beslut kan fattas under denna punkt
 19. Avslutning

9. Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen på eget initiativ, eller på begäran av revisorerna.

Begäran från revisorerna ska ske skriftligt, med angivande av skäl.

Kallelse till extra årsmöte sker senast två veckor före mötet genom personligt meddelande till varje medlem i föreningen.

Dagordning inför mötet skall bifogas.

Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i utskickad dagordning.

10. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmötet, varvid ändringsbeslutet ska biträdas med 2/3 av de angivna rösterna. Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet.

11. Utträde, uteslutning

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska göra skriftlig anmälan härom till klubben.

Erlagd medlemsavgift återbetalas inte. Ett medlemskap upphör vid årets slut, om det inte förnyas.

Medlem som på annat sätt underlåter att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen, brutit mot dessa stadgar, eller på annat sätt skadat föreningen, kan uteslutas ur föreningen efter påtalad tillsägelse (varning), därefter skall ett styrelsemöte eller årsmöte besluta om åtgärd.

Beslut skall alltid delges skriftligt.

12. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning lämnas skriftligt till styrelsen.
För upplösning av föreningen erfordras att beslut härom fattas med minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte, eller extra årsmöte. Innan beslut om upplösning av föreningen tages, ska förslaget ha delgivits medlemmarna minst åtta veckor innan mötet.

Vid beslut om föreningens upplösning, skall även beslut fattas hur föreningens tillgångar skall disponeras, och om framtida förvaring av föreningens samtliga handlingar skall ske.

Share Dela